Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2016.11.30

Fegyelmi Szabályzat

A Pilisvörösvári Horgász Egyesület Fegyelmi szabályzata

A horgászatra vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések érvényre jutása a fegyelmi vétséget elkövetők felelősségre vonása érdekében a Pilisvörösvári Horgász Egyesület (a továbbiakban Egyesület) közgyülése 1996. január       - án az alábbi szabályzatot fogadja el:

A FEGYELMI ELJÁRÁS CÉLJA

A fegyelmi eljárás célja az egyesülési jogról szóló, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok az Egyesület közgyülése által elfogadott alapszabályzat, horgászrend és etikai szabályok előírásai betartásának, az egyesületi élet tisztaságának, az egyesületi vagyon védelmének biztosítása, illetve a cselekménnyel arányban álló elmarasztalással az elkövetó és más horgásztársak visszatartása a hasonló magatartástól.

A FEGYELMI ELJÁRÁS HATÁLYA

(l) A fegyelmi szabályzat hatálya az Egyesület (felnőtt, ifjúsági és gyerek) tagjaira terjed ki.

(2) Az Egyesület vízterületén más jogcímen (napijegy, cserejetgy, tiszteletjegy) horgászók fegyelmi vétségét saját egyesületük jogosult az eljárás lefolytatására. Ennek eredményéről az Egyesület tájékoztatja.

FEGYELMI VÉTSÉG

Fegyelmi vétséget követ el az a horgász egyesületi       )

akit szándékos vagyon vagy személy büncselekmény miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek.

aki ellen a horgászattal összefüggő büncselekmény miatt jogerős elmarasztaló határozatot hoztak:

akit a horgászattal kapcsolatos, illetve azzal összefüggő környezetvédelm-i szabálysértés elkövetésében jogerősen vétkesnek találtak;

aki a horgászattal összefüggő (jog)szabályok, az Egyesületi alapszabály, horgászrend és a horgászat etikai szabályai, a társadalłni együttélés szabályai ellen szándékosan illetve gondatlanul elkövetett cselekménnyel, vagy az Egyesület alapszabályszerú működését veszélyezteti;

aki az Egyesülettel szemben fennálló tagdíj fizetési és természetbeni (társadalmi munka, környezetvédelmi nap) kötelezettségének az előfrt határidőben felszólítás ellenére nem teljesíti;

aki mmt az Egyesület választott tisztségviselóje kötelességét neki felróható okból nem teljesíti, illetve elhanyagolja;

aki a fegyehli szervek idézésére a fegyelmi tárgyaláson mint tanú, kellő indok nélkül nem jelenik meg, vagy ott rosszhiszeműen valótlant állít, illetve valós tényt hamis színben tüntet fel;

f.) aki vendégének a társadalmi együttélés szabályai ellen vétó magatartását az Egyesület vízterületén, vagy horgászat közben nem a tőle elvárható módon igyekszik megakadályomi.

FEGYELMI BÜNTETÉSEK

(l) Fegyelmi büntetések

szóbeli figyelmeztetés;

írásbeli figyelmeztetés;

az Egyesület vízterületéröl, a horgásztanyáról meghatározott időre szóló kitiltás;

tagsági jogok meghatározott ideig tartó felfüggesztése;

horgászattól meghatározott időre történő eltiltás;

pénzbüntetés;

egyesületből való kizárás.

Indokolt esetben a 4. (l) bekezdés d.) és e.) pontjában megjelölt fegyelrni büntetést együtt is ki lehet szabni.

Az egyesület választott tisztségviselóje• által elkövetett, a 3. f.) pontja szerinti fegyelmi vétség esetében csak a 4. (1) a.) és b.) pontjában megjelölt fegyelmi büntetést kell kiszabni, valamint indítványozni lehet az eljárás alá vont személy tisztségből való visszahívását.

A 4. ( l) bekezdés c.) és d.) pontja szerinti fegyelmi büntetések leghosszabb időtartama: két év.

A 4. (l) bekezdés e.) pontja szerinti fegyelmi büntetés leghosszabb időtartama: öt év.

A 4. (l) bekezdés f.) pontja szerinti büntetés a fegyelmi vétséget elkövetó választásának megfelelően alkalmazható a c.) és d.) pontja szerinti fegyelmi büntetések esetében úgy, hogy az egy évnél rövidebb büntetés helyett kiszabható, az új horgásztag esetén befizetendó halasitási hozzájárulás mindenkori összegének 50 0/0-a, egy évnél hosszabb büntetés esetében annak 100 %-a.Az f.) pont szerinti büntetést kell alkalmazni a 3. (e) pontban meghatározott kötelezettségek nem teljesitése esetén,- ennek összege a mindenkori éves területi horgászengedély árának 10 0/0-a.

A 4. (1) bekezdés g.) pontja szerinti büntetés kiszabása esetén öt éven belül az elkövető nem lehet az egyesület tagja.

* Az egyes fegyelmi vétségeket megvalósitó magatartások esetén alkalmazható joghátrányok és fegyelmi büntetések mértékét a jelen fegyelmi szabályzattal együtt kezelendő melléklet tartalmazza.

(l) A 4 SS (l) bekezdés e.) pontja alapján hozott fegyelmi határozattal összefiiggésben a kiadott horgászjegyet és a területi engedély(eke)t a határozat jogerőre emelkedésekor- a büntetés időtartamára, vagy az év teljes hátralévő részére — minden esetben vissza kell vonni.

(2) A 4. (l) bekezdés e.) pontja alapján kiszabott két évet meghaladó jogerős büntetés esetén, az azt tartalmazó fegyelmi határozatot a Magyar Horgászban közzé kell tenni.

6.Š

Akivel szemben a 4. (l) bekezdésének e.) pontja alapján két évet meghaladó időtartamu fegyelmi büntetést szabtak ki, a büntetés letöltése után csak abban az esetben kaphat újból horgászjegyet, ha előzetesen ismét vizsgát tesz horgászati ismeretekből.

HATÁSKÖRÖK

7.5

(l) Az Egyesület közgyülésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a fegyelmi bizottság vezetője és tagjai által elkövetett 3.S f.) szerinti fegyelmi vétség

 

- 4 -

elbírálása. A tagjainak egyéb fegyelmi ügyeiben elsőfokon a vezetőség jár el.

A fegyelmi vétségek elbírálása esetében az elsőfokú fegyelmi szerv a fegyelmi bizottság. Egyszerü megítélésü ügyekben az Elnök a 8. (3) bek. szerint járhat el. Másodfokon az Egyesület vezetősége jár el. Az Egyesület választott tisztviselői fegyelmi vétségének elbírálása másodfokon az Egyesület közgyűlésének hatáskörébe taftozik.

A fegyelmi vétséget elkövetó a törvénysértó fegyelmi határozatot az 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról 10. ss (1) bekezdése alapján a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA

(l) Az Egyesület elnöke a fegyelmi eljárást az Egyesületi tag ellen írásban rendelheti el. Az értesítésben ismertetni kell vele az általa elkövetett fegyelmi vétséget. Az eljárás alá vont az eljárás során jogi képviselőt vehet igénybe.

A fegyelmi vizsgálat elrendelésétól az ügy jogerős befejezéséig terjedő időre a fegyelmi vétség ekjvetésével gyanusított Egyesületi tag választott tiszts&ének betöltésére, illetve a horgászatra vonatkozó jogát fel kell függesztem.

Az Egyesület elnöke a tudomására jutott adatokból, vagy a kivizsgálás eredményéből megállapítható tényállás alaDján, a csekélyebb súlyú fegyelmi vétség esetében saját hatáskörében alkalmazhatja a 4. (l) bekezdés a.) vagy b.) pontja szerinti fegyelmi büntetést.

Az egyesületi tag az Egyesület elnökének 8. (3) bekezdés szerint kišzabott fegyelmi büntetés ellen annak közlésekor, vagy legkésőbb a közléstől számított nyolc napon belül kifogással élhet.

ELÉVÜLÉS

A fegyelmi eljárás  a fegyelmi vétség elkövetéséról való tudomásszerzésétól számított három hónapon belül) de legfeljebb az ekjvetéstól számított egyéven belül indítható meg.

- 5 -

FEGYELMI VIZSGÁLAT 10.

(l) A 3 tagú, határozatképes ha az ügy tárgyalásán teljes létszámban jelen van.

A vizsgálatban nem vehet részt elfogultság címén - az, aki az ügyben érdekelt, illetve az eljárás alá vont személynek a Ptk.-ban megjelölt hozzátartozója, akitől az ügy elfogulatlan megítélése nem várható.

A másodfokú eljárásban nem vehet részt a fegyelmi szerv tagjaként az, aki a megelózó eljárásban vizsgálóként, szakértőként) képviselőként részt vett.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 11.

(l) Az eljárási szabályok betartásáról a fegyelmi bizottság elnöke gondoskodik.

 
 

A fegyelmi bizottság elnöke a fegyelmi tárgyalást az iratok beérkezésétól számított harminc napon belül köteles kitíimi. A kivizsgálás legfeljebb hatvan napig tarthat.

Az eljárás alá vont Egyesületi tagot tértivevényes levélben és azzal a figyelmeztetéssel kell a kitl'ízött tárgyalásra megidézni, hogy igazolatlan távolmaradásával a tárgyalás megtartását nem akadályozza, bizonyítékait, tanúit a kitüzött tárgyaláson bejelentheti, illetve tanúit magával hozhatja, védekezését írásban elótełjesztheti. Amennyiben az eljárás alá vont az éftesítés átvételét megtagadja, azt a másodszori értesítés • tértivevényének visszaérkezésétól számított 5 munkanpon belül kézbesítettnek kell tekintem.

Ha az elkövetó a terhére rótt fegyelmi vétséget az ellenőrzés során elismerte, és ezt a feljelentésen aláírásával tanusítja, a bizonyítási eljárást mellőzni lehyt. Az elkövetö elismerésének hiányában is mellőzhető a bizonyítási eljárás, ha a fegyelmi vétség csekélyebb súlyú; ha a fcljclcntést hivatalos személy (rendőr, határőr stb.) tette és a fegyelmi vétség elkövetését rajta kívül legalább egy tanú aláírásával bizonyítja. Ilyen esetben - a bizonyítási eljárás mellőzése esetén - csak a 4. (1) bekezdés a.) vagy b.) pontjában meghatározott büntetést lehet kiszabni.

A tárgyalás nyilvános. Az eljárás alá vont Egyesületi tag kérelmére zárt tárgyalást lehet elrendelni.

- 6 -

A tárgyalást a elnöke nyitja meg és vezeti, gondoskodik a rend fenntartásáról. Megállapítja a tárgyalás megtartásának szábályszeríí feltételeit, számba veszi a megjelenteket, felveszi az eljárás alá vont Egyesületi tag személyi adatait. Elfogultsági kifogás bejelentése esetén dönt a kifogás elfogadásáról vagy elvetéséról. Ezután ismerteti az ügyet, kihallgatja az ,eljárás alá vont Egyesületi tagot, akihez a fegyelmi bizottság tagjai is kérdéseket intézhetnek. Ezután kerül sor a fegyelmi bizottság által szükségesnek tartott, illetőleg az eljárás alá vont által indítványozott bizonyítás felvételére.

Ha a fegyelmi bizottság úgy ítéli meg, hogy a határozathozatalhoz elegendő alap áll rendelkezésre, a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánítja és a további esetleges bizonyítékok beszerzésétől eltekint. A bizonyítékok egyenkénti és összegzett mérlegelése alapján megállapítja a tényállást és határozatot hoz

 

 
 

(I) A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek az Egyesület megłevezését, a fegyelmi bizottság tagjainak nevét, a hivatalból megjelenó más személyek nevét, az eljárás alá vont Egyesületi tag nevét, lakcímét, foglalkozását, egyesületének nevét, horgászigazolványának és horgászjegyének számát, esetleges viselt tisztségét, az eljárás alá vont Egyesületi tag érdemi nyilatkozatát a terhére rótt fegyelmi vétség tekintetében, védekezését, a tanúk vallomásának lényegét és az elhangzott indítványokat kell

(2) A jegyzőkönyvet a fegyelmi bizottság tagjai írják alá.

13.

(l) A fegyelmi bizottság zárt ülésen hozza meg határozatát, amelyet az elnök azonnal kihirdet, vagy a kihirdetésre legfeljebb nyolc napon belül újabb határnapot tüz ki.

(2) A határozatot írásba kell foglalni. A határozat három részből áll. Az első rész az Egyesület megjelölését, az ügy számát, az eljárás alá vont Egyesületi tag nevét, lakcímét, egyesületének nevét esetleges viselt tisztségét, horgászigazolványának és horgászjegyének számát, a tárgyalás helyét és idejét, az eljáró fegyelmi bizottság tagjainak nevét tartalmazza.

A határozat második - rendelkezó - részének az eljárás alapját, a fegyelmi ügyben hozott érdemi döntést és a fellebbezési jog tekintetében nyújtott tájékoztatást kell megjelölni.

 

A határozat harmadik - indokolási - része a fegyelmi bizottság által megállapított tényállást, az elfogadott bizonyítékok megjelölését, azok mérlegelését, lényegében a fegyelmi bizottság meggyőződésének indokait, továbbá a súlyosbító és enyhító körülményeket, azokat a jogszabályokat, belső szabályzatokat amelyek alapján a határozatot mghozták tartalmazza.

14. s

(l) Az indoklást is tartalmazó határozatot az eljárás alá vont taggal a kihirdetéskor kell átvetetni és az átvételt írásban elismertetni, vagy tértivevényes  ajánlott levélben részére 8 napon belül megküldeni.

Amennyiben az eljárás alá vont az átvételt - akár személyesen , akár postai úton történő - kézbesítéskor megtagja, annak tényét a határozat egyesületi példányára rá kell vezem_i. A bejegyzést a fegyelmi bizottság tagjai szig1ójukkal látják el, és a bizottság elnöke a (3) bekezdésben foglaltak szerintjár el.

Az elsőfokú határozat fellebbezés hiányában a kézbesítést követő tizenhatodik napon, ha pedig a fellebbezésre jogosult az elsőfokú határozat kihirdetése után fellebbezési jogáról lemond - a lemondáskor jogerőre emelkedik. A jogerős fegyelmi határozatot a fegyelmi bizottság elnöke jogerősségi záradékkal látja el.

15.

(l) A 4. ss (l) bekezdésének c.)-f.) pontjában meghatározott fegyelmi büntetéseket a határozat jogerőre emelkedése után haladéktalanul be kell jegyezni az eljárás alá vont személy horgászigazolványába és egyesületi tagnyilvántartó kartonjára. A bejegyzésben dátumszen'íen fel kell tüntetni a fegyelmi büntetés hatályának elsó és utolsó napját.

(2) A hónapokban, illetőleg években megállapított fegyelmi büntetés kezdő napja az a nap, amelytől kezdódóëii az eljárás alá vont šžëinély a fegyelmi határoŽatban— megjelölt jogát ténylegesen nem gyakorolhatta.

(3.) Az (1) bekezdésben meghatározott bejegyzést - ha arra lehetőség van - a másodfokú határozatot hozó, illetőleg a rendkívüli felülvizsgálati jogkörével élő fegyelmi szerv határozatának kihirdetése után azonnal be kell vezemi az elkövetó horgászigazolványába és egyben be kelł• vonni az 5. (1) bekezdésben meghatározott olmłányokat is. Amennyiben erre nincs lehetőség - mert pl. az  elkövetó nem jelent meg a tárgyaláson - ezeket az intézkedéseket a jogerős határozat kézhezvétele után az ügyben elsófokon eljált fegyelmi bizottság köteles megtenni. Ha a fegyelmi határozat elsőfokon jogerőre emelkedett, az e

- 8 -

bekezdésben szabályozott kötelezettség az elsőfokú határozatot hozó. fegyelmi bizottságot terheli.

(4) A jogerős fegyelmi határozat rendelkezó részét az évi rendes közgyűlésen ki kell łfrdeffli.

FELLEBBEZÉS

16. S

Az elsó fokon hozott fegyelmi határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye, amelyet az elsőfokú fegyelmi bizottságnál kell benyújtani, a vezetőségnek kell címezni.

Fellebbezésre jogosultak: az eljárás alá- vont Egyesületi tag és az eljárást elrendeló szerv. vagy személy. A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú, mely 8. SS. (2) bek.-ben foglalt felfüggesztést nem érinti.

A fellebbezést a fegyelmi bizottság elnöke - az ügy irataival együtt - a fellebbezési határidő lejártától számított nvolc napon belül köteles megküldeni a másodfokon eljáró vezetőségnek.

Ha a másodfokú szerv a fellebbezést alaptalannak találja, azt elutasítja, ellenkező esetben az elsőfokú határozatot részben vagy egészében megváltoztathatja, vagy a határozat hatályon k"fiňil helyezése mellett a fegyelmi bizottságot új eljárásra és új határozathozatalra utasíthatja.

A másodfokú szerv' az elsőfokú határozatban kiszaboff büntetést csak az arra irányuló fellebbezés esetén súlyosbíthatja.

Ha a másodfokní szerv a fellebbezést érdemben elbírálta, a hozott határozat a kihirdetéssel jogerőre emelkedik. A másodfokú határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs. A másodfokú eljárásra az elsőfokú eljárás szabályai az irányadók.

A jogszabálysértó fegyelmi határozatot az érintett Egyesületi tag, vagy bármely tag - a tudomásra jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. A fegyelmi határozat ellen ilyen címen az ügyészséghez is lehet panasszal fordulni.

ÚJRAFELVÉTEL 17.

A fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónap alatt a fegyelmi feleósségre vont személy az ügy újrafelvételét kérheti, ha olyan új bizonyítékot jelöl meg, mely az alapeljárásban terhére megállapított tényállás megdöntésére és ennek eredményeként kedvezőbb határozat hozatalára alkalmas. Az újrafelvétel elrendelése vagv az újrafelvételi kérelem elutasítása az Egyesület vezetőségének a hatáskörébe tartozik. Az újrafelvételt elrendeló, illetve elutasító határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.  erre az eljárásra. is a fegyelmi eljárás általános rendelkezései az Irányadók.

FEGYELMI BÜNTETÉS TOVÁBBI VÉGREHAJTÁSÁNAK

MELLÓZÉSE

18. S

A fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év lelelte után az eljárás alá vont Egyesületi tag a kiszabott büntetés további végrehajtásának mellőzését. az Egyesület vezetőségétől abban az esetben kérheti ha a határozat a 4. ss e.) és g.) pontjában foglalt egy évnél hosszabb időre szóló büntetést tartalmaz és a fegyelmi büntetés legalább felét már letöltötte. A büntetés további végrehajtásának mellőzésére csak akkor kerülhet sor, ha az elkövetó a büntetés tartama alatt tanúsított magatartásával az eset összes körülményeire tekintettel erre érdemesnek bizonyult

ELJÁRÁS IFJÚSÁGI TAGGAL SZEMBEN

19. s

(l) Ifjúsági taggal szemben elsődleges cél a nevelés, ezért a fegyelmi eljárás elrendelése előtt - súlyos elbírálás alá esó esetek kivételével - a 8. i. (3) bekezdés rendelkezései szerint kell eljámi. Az ifjúsági tag megidézésével egyidejüleg fel kell kémi a szülőt, ,vagy a gyámot is a megjelenésre, hogy általános magtartására vonatkozó véleménvt adjon.

(2) Az ifjúsági tag elleni intézkcdćsck előtt ki kell kémi a vezetőség véleményét

IS.

A PILISVÖRÖSVÁRI HORGÁSZ EGYESÜLET

KÖZGYÜLÉSE

I számu melléklet.

A Pilisvörösvári Horgász Egyesület módosított fegyelmi szabályzatának 4 S. ( 8 ) bekezdésében foglaltak szerinti — az egyes fegyelmi vétségeket megvalósitó magatartások esetén alkalmazható joghátrányok és fegyelmi büntetések mértéke.

l. Tiltott eszközökkel folytatott jogtalan halfogási tevékenység, az esetleges zsákmány mennyiségére való tekintet nélkül ( varsázás, fenékzsinórozás, dobó-vagy I m2-es csalihalfogó hálónál nagyobb, tiltott elektromos halászeszköz, emelőháló, gereblyéző felszerelés használata, éjszakai horgászat esetén a horgászhely megfelelő megvilágitásának elmulasztása,stb)

Fegyelmi Szabályzat 4 ( I ) bek. e.) pont szerinti büntetés 5 év idötartamra.

Az ellenőrzésre jogosult személy (halászati őr, vizsgázott társadalmi ellenőr,mező őr, rendőr, stb) tettleges bántalmazása.

Fegyelmi Szabályzat 4. (l) bek. e.) pont szerinti büntetés 5 év időtartamra és a g.) pont szerint, az egyesületből való kizárás.

A horgászat során, a horgászattal összefüggő okból(pl.jelölt hellyel kapcsolatos vita miatt,stb) más horgász, illetőleg egyesületi vezető tettleges bántalmazása.

Fegyelmi szabályzat 4. S (1) bek. e.) pont szerinti büntetés 5 év időtartamra és a g.) pont szerint az egyesületből való kizárás.

Megjegyzés: mentesül a felelősségrevonás alól, aki jogos védelmi helyzetben cselekszik,- az ellene vagy más horgász, illetőleg az ellenőrzésre jogosult személy ellen irányuló jogtalan támadás elháritása érdekében alkalmaz, a támadás mértékével azonos, vagy az elháritáshoz szükséges arányos mértékü erőszakot.

Az ellenőrzésre jogosult személy sértegetése, szidalmazása.

Fegyelmi szabályzat 4. (l) bek. e.) pont szerinti büntetés 1-3 év időtartamra.

Tilalmi időben folytatott horgászat, zsákmány nélkül

Megjegyzés: ide tartozik mind az egyes vizterületekre vonatkozó helyi általános tilalom, mind pedig a törvény által elóirt fajlagos tilalmak megszegése.

Fegyelmi szabályzat           (l) bek. e.) pont szerinti büntetés 6 hónap-l év időtartamra.

Tilalmi időben folytatott horgászat és tilalommal védett halfajokból való zsákmány megtartása.

Fegyelmi szabályzat 4. (l) bek. e.) pont szerinti büntetés 1-3 év időtartamra.

Méreten aluli hal megtartása.

Fegyelmi Szabályzat 4. (1) bek e.) pont szerinti büntetés 1-2 év időtartamra.

Tilalmi időben méreten aluli hal megtartása ( két szabály egyidejű megszegése)

Fegyelmi szabályzat 4. (1) bek. e.) pont ban foglalt büntetés

Egy hal esetén        I -2 év időtartam

Több hal esetén      2-5 év időtartamra

5 kg.-nál nagyobb súlyu ponty elvitele (leszákolása)

Fegyelmi szabályzat 4. (l) bek. c.) pontja szerinti büntetés

Elsó esetben           6 hónap időtartamra

Második esetben     2 év időtartamban

Harmadik esetben a Fegyelmi szabályzat 4. (1) bek c.) és g.) pontja szerint az egyesület vizterületéról kitiltás, és az egyesületből való kizárás.

Allami jegy és érvényes területi engedély nélküli horgászat

Fegyelmi szabályzat 4. (1) bek. e.) pontja szerinti büntetés I hónap-1 év időtartam

Megjeuzés: nem tartozik ide az az eset, ha valaki az ellenőrzés időpontjában bizonyíthatóan rendelkezett éves területi jeggyel- tehát azt nem utólag szerezte be- de azt otthon felejtette. Első esetben helyszíni figyelmeztetést alkalmaz az ellenőrzésre jogosult, egy éven belüli ismétlődés esetén pedig a Fegyelmi szabályzat 5.5 ( 1 ) bek. szerinti eljárással az éves területi engedélyt az év hátralévő idejére be kell vonni.

I l . Szabályos horgászeszközökkel, de szabálytalan módon való horgászat ( behordás, sleppelés nem kézben tartott bottal, a bevetett készség őrizetlenül hagyása, etetőhajó használata, stb.)

Fegyelmi szabályzat 4. (1) bek. (e) pont szerinti büntetés 3 — 6 hónap időtartamra.

A használható horgászfelszerelések (horgászbotok) számára vonatkozó korlátozásnak megszegése.          

Fegyelmi szabályzat 4. (1) bek. e.) pontja szerinti büntetés

három bottal való horgászat esetén            1 év időtartamra

több bottal való horgászat esetén   I — 5 év időtartamra

Egy horgászfelszerelésen alkalmazható horgok számának be nem tartása

Fegyelmi szabályzat 4. (l) bek. e.) pontja szerinti büntetés 3 hónaptól-5 év idó tartamra.

*A horgászegyesület 2013 .január 20.-n megtartott közgyűlésének határozata alapján hatályon kívül helyezve!.

A zsákmány bejegyzésének elmulasztása fogási eredménynaplóba

Fegyelmi szabályzat 4. (l) bek. e.) pontja szerinti büntetés

2

- mérettel védett halak fogása esetén         6 hónaptól-3 év időtartamra

-a horgászat befejeztével a bejegyzés elmulasztása esetén 2-5 év időtartamra

Az ellenőrzésre jogosult személy felhívása esetén a horgászatra jogosító igazolványok felmutatásának vagy a horgászzsákmány bemutatásának megtaga dása, feltéve, hogy más szabálytalanság nem történt..

Fegyelmi szabályzat 4. (l) bek e.)pontjában megahatározott büntetés 6 hónap tól — I év időtartamra.

Megjegyzés: Ha bizonyítást nyer, hogy az ismertetett jogellenes magatartásra azért került sor, mert a horgász nem rendelkezett érvényes területi engedéllyel, illetőleg horgászzsákmányában méreten aluli hal is volt, vagy a zsákmány meghaladta a darab, súlykorlátozást, a fegyelmi büntetést a magatartásnak megfelelő vétségłek kell tekinteni, s annak megfelelóen kell elbírálni!

A partvédómú vagy más műtárgy megrongálása, a környezetvédelmi szabályok megszegése, szemetelés.

Fegyelmi szabályzat 4. ( I ) bek. c.) pontja szerinti büntetés I hónaptól- 1 év időtartamra.

A nagyobb kárt vagy veszélyt okozó rongálás, illetőleg a környezetvédelmi szabályok súlyosabb megszegése (pl. gépjármű fáradt olaj vízbejuttatása, vagy más súlyosabb környezetszennyezés) esetén a büntetést a Fegyelmi szabályzat 4. (e) pontjában meghatározottak szerint 2-5 év időtartamban kell kiszabni.

A szabályok ismeretének hiánya senkit nem mentesít a fegyelmi felelősségrevonás alól !

 

Pilisvörösvár 2013-01-20.  Pilisvörösvári Horgász Egyesület

Közgyűlése

3     

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.