Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2016.11.30

Az egyesület alapszabálya

 

 

A PILISVÖRÖSVÁRI

HORGÁSZ EGYESÜLET

A L A P S Z A B Á L Y A

 

(egységes szerkezetben)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PILISVÖRÖSVÁRI HORGÁSZ EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA

 

 

1.§.

 

Az egyesület neve, célja, feladata, általános rendelkezések:

 

 1. Az Egyesület neve:               Pilisvörösvári Horgász Egyesület
 2. Az Egyesület székhelye:       Pilisvörösvár, Harcsa utca 34. Postafiók 2.
 3. Működési területe:             Pilisvörösvár
 4. Vízterülete:                          12,9 ha
 5. Az Egyesület pecsétje:         köriratban az egyesület neve és alapítási évszáma,

                                             középen pedig egy horog rajza.

 1. Az egyesület jogi személy.
 2. Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, Magyarország Alaptörvénye szerint.
 3. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

 

 

2.§.

 

Az egyesület célja:

 1. a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése,
 2. tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása,
 3. a horgászoknak a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelés.

 

 

3.§.

 

Az egyesület a 2. §-ban meghatározott célkitűzések érdekében

 1. biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, annak keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat, rendelkezéseket,
 2. biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok, előírások és az Országos Horgászrend szabályainak betartását,
 3. korszerű halgazdálkodást folytat a kezelésében lévő vízterületeken,
 4. segíti a hatóságokat az orvhalászat és orvhorgászat leküzdésében, a vizek tisztasága és a természet védelmében,
 5. rendszeres lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítására.
 6. az egyesület vagyonát nem oszthatja fel a tagjai között és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

 

 

 

4.§.

 

Az egyesület tagjai:

 1. Az egyesületnek teljes jogú tagjai, továbbá az anyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett helyzetben lévő ifjúsági tagjai lehetnek. Az egyesületnek külföldi állampolgár is tagja lehet.
 2. Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll horgászjegy váltásának tilalma alatt, illetőleg az egyesületi tagságot kizáró horgász-fegyelmi büntetés hatálya alatt, a horgászatot nem keresetképpen űzi.
 3. Ifjúsági tagként lehet felvenni a 18 éven aluli fiatalokat, akik csak a szülő /gyám/ írásbeli beleegyezésével léphetnek be az egyesületbe. Felnőtt horgásszá csak 18. évének betöltése után válhat!
 4. Az egyesületbe teljes jogú tagként való felvételhez a közgyűlés meghatározott összegű belépési díj fizetését írhatja elő, indokolt esetben egyéni elbírálás alapján ezt a vezetőség mérsékelheti.
 5. Az egyesületnek teljes jogú tagjai mellett lehetnek pártoló és tiszteletbeli tagjai is.
 6. Pártoló tagok azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek lehetnek, akik/amelyek a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de valamilyen módon rendszeresen támogatják, segítik az egyesület tevékenységét. Az egyesület pároló tagjává választásról a vezetőség egyszerű szótöbbséggel dönt.
 7. Tiszteletbeli tagnak választhatók a közgyűlés által azok a természetes személyek, akik az egyesületnek különleges kiemelkedő szolgálatot tettek. A tiszteletbeli tagokat az egyesület anyagi kedvezményekben részesítheti, amelynek költségeit az egyesület magára vállalhatja.
 8. Jogi személy tagsági viszonyának tartalmát és az egyesületi életben való részvételüket a Vezetőség és a jogi személy képviseletre jogosultja külön megállapodásában rögzíti.

 

 

5.§.

 

 1. A belépési szándékot az egyesület által rendelkezésre bocsátott belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kell nyilvánítani.
 2. A felvétel tárgyában az egyesület vezetősége dönt. A hozott határozatot a felvételt kérővel írásban kell közölnie. A felvételt elutasító határozat ellen a felvételt kérő panaszt nyújthat be az egyesület közgyűléséhez.

 

 

 

6.§.

 

 1. A tagokat - a jogszabályokban és jelen alapszabályban foglaltak szerint a jogi személyekre, az ifjúsági pártoló és tiszteletbeli tagokra vonatkozó korlátozások kivételével -  egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelezettségek terhelik.
 2. Az egyesület teljes jogú tagjait a közgyűlésen személyes tanácskozási indítványtételi és szavazati jog illeti meg, a jogszabályban megállapított feltételek fennállása esetén az egyesület bármely tisztségére megválaszthatók.

A pártoló és tiszteletbeli tagok tisztségre nem választhatók és szavazati joggal, illetve személyes tanácskozási és indítványtételi joggal sem rendelkeznek.

 1. Az ifjúsági tagok szavazati joggal rendelkeznek és koruknak megfelelő tisztségekre választhatók. A közgyűlésen a tanácskozási és indítványtételi jog őket is megilleti.
 2. A tagoknak jogukban áll:
 1. az egyesülettől tagsági- és horgászjegyet igényelni,
 2. a horgászjegy birtokában az egyesület vízterületein horgászni,
 1. A tagok kötelesek:
 1. az Alapszabályt, a közgyűlés és a vezetőség határozatait betartani,
 2. védeni az egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az egyesület pénztárába az előírt határidőig befizetni,
 3. az egyesület közgyűlésén részt venni,
 4. a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az Országos és Egyesületi Horgászrende­ket, az egyes vízterületeken érvényben lévő további korlátozó intézkedéseket betarta­ni és betartatni,
 5. a Fogási naplót az előírás szerint vezetni és az erre meghatározott időpontig az egyesület vezetőségének megküldeni,
 6. a vizek tisztasága felett őrködni és az esetleges víz- illetőleg környezetszennyezéssel kapcsolatos tapasztalatokat, észrevételeket az egyesület vezetőségével azonnal közölni.

 

 

7.§.

 

 1. A tagságsági viszony megszűnik:
 1. a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével,
 2. kilépés,
 3. törlés,
 4. kizárás következtében,
 5. ha a tag nem fizet tagdíjat,
 6. a tagoknak joga van tagfenntartási szándékuk bejelentéséhez, ebben az esetben a közgyűlés által megszabott értékű éves tagfenntartási díj megfizetése ellenében egyesületi tagságukat két év időtartamig fenntarthatják. Két év elteltével a tagsági viszonyuk, amennyiben az éves tagdíjat nem fizeti meg, megszűnik.
 7. a tagsági viszony egyesület általi felmondásával.

 

 

 1. A kilépési szándékot az előző év december 1-ig ajánlott levélben kell bejelenteni az egyesület vezetőségének. Ennek elmulasztása esetén a tag köteles a következő évi tagdíjat is megfizetni az egyesületnek. E kötelezettség alól az év közben kilépő tagot az egyesület vezetősége alapos okból, egyéni elbírálás alapján - részben, vagy egészben - mentesítheti!
 2. A tag a közgyűlés határozatával kizárható – kizárási eljárást követően – az egyesületből, jogszabályt az egyesület alapszabályát, vagy közgyűlési határozatát súlyosan, vagy ismételten sértő magatartása esetén a tisztességes eljárást biztosító szabályok – a Fegyelmi Szabályzatban előírtak  - betartásával:
 1. a taggal írásban közölni kell az eljárás megindítását, annak okát, bizonyítékait,
 2. a tagnak nyilatkozattételi joga van, észrevételeit előadhatja írásban, illetve az eljárást lefolytató, illetve döntést hozó szerv előtt szóban.
 3. a tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.
 4. a kizáró határozatot a taggal írásban közölni kell.
 5. a tagsági jogviszony megszűnéséről rendelkező közgyűlési határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.
 1. A hátralékos tagdíj, vagy egyéb díj iránti követelést az egyesület peres úton érvényesíti.
 2. Elhalálozás, vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik. A már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők, azonban a vezetőség egyes esetekben dönthet úgy, hogy méltányossági alapon, az elhalálozott tag családja részére a befizetett tagdíj egy részét, vagy egészét visszafizeti.

 

 

8.§.

 

Az egyesület szervei és működésük:

 1. Az egyesület vezető szerveit a közgyűlés választja. A választás 5 (öt) évre szól. A testületek és tagjaik választóiknak beszámolási kötelezettséggel tartoznak, ha feladataikat nem látják el megfelelően, az őket megválasztó szerv, a közgyűlés által bármikor visszahívhatók. Felelős tisztségre az választható, aki legalább 5 (öt) éve tagja az egyesületnek!
 2. A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjaik legalább 50%-a jelen van. A közgyűlés 50%-os részvételt meghaladóan már határozatképes! Ha az ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, úgy az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül az eredetivel azonos napirendi pontokban akkor határozatképes, ha a tagokat erről az eredeti meghívóban és a megismételt közgyűlésre szóló meghívóban is tájékoztatják.
 3. A szavazás az egyesület minden szervében nyílt. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Megválasztottnak az minősül, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta!

 

 

 

9.§.

 

Az egyesület szervei:

 1. A közgyűlés
 2. A vezetőség
 3. A felügyelő bizottság
 4. A fegyelmi bizottság

 

 

10.§.

 

A közgyűlés:

 1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely
 1. elfogadja, módosítja az egyesület Alapszabályát,
 2. kimondja az egyesület felosztását, vagy más egyesülettel történő egyesülését. A feloszlás kimondásához kétharmad (2/3-ad) szótöbbség kell!
 3. megválasztja az egyesület társadalmi tisztségviselőit: elnökét,  titkárát, gazdasági vezetőjét, és a vezetőség két tagját, a felügyelő bizottság elnökét és tagjait, a fegyelmi bizottság elnökét és tagjait, és megállapítja a tisztségviselők díjazását.
 4. megállapítja az egyesület költségvetését, a tagok évi tagdíját és egyéb díjakat, elfogadja a zárszámadást és vagyonmérleget,
 5. felhatalmazza a vezetőséget a megállapított költségvetés keretében egyes rovatok közötti átcsoportosításra,
 6. dönt az egyesület tulajdonában lévő ingatlan elidegenítéséről,
 7. megtárgyalja a vezetőség, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság éves beszámolóját, meghatározza munkájuk további irányát, jóváhagyja munkaprogramjaikat,
 8. megsemmisíti a vezetőség és a többi szerv jog-, vagy alapszabályba ütköző határozatait,
 9. az egyesület legfőbb fegyelmi szerve, döntése ellen fellebbezésnek helye nincs!
 10. megvitatja, jóváhagyja az egyesület szervei által - a kezelésében lévő vízterületek halászati hasznosítására - készített Üzemtervet és a horgász tevékenységet szabályozó Egyesületi Horgászrendet, megállapításaira határozatot hoz!

 

 

11.§.

 

 1. A közgyűlést rendes ülés címén évenként össze kell hívni! Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt:
 1. az egyesület tagjainak egyharmada (1/3-a) az ülés céljának megjelölésével kéri,
 2. a felügyelő bizottság szükségesnek tartja,
 3. a vezetőség szükségesnek tartja.

 

 1. A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet is tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 15 nappal meg kell küldeni az egyesület valamennyi tagjának, illetőleg a helyben  szokásos módon: kifüggesztve a hirdetőtáblára, az egyesület internetes honlapján közzétéve, és egyéb elektronikus csatornákon.

A közgyűlési meghívónak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 1. a közgyűlést összehívó szerv, vagy személy neve, székhelye,
 2. a közgyűlés időpontja, a közgyűlés helye,
 3. a napirendi pontok, amelyeket olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjaikat kialakíthassák,
 4. figyelemfelhívást határozatképtelenség esetére, amely szerint, ha az eredeti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, akkor a meghirdetett időpontot követő egy óra múlva összehívott megismételt közgyűlést – az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában – a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek kell tekinteni.
 1. A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt vezetőségi tag elnököl. A közgyűlés tartamára két jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik.
 2. A vezetőség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha:
  1. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
  2. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy
  3. az egyesület céljainak elérése veszélybe kerül.

 

Az e pont szerint összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszűntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az egyesület megszűntetéséről dönteni.

 

5. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha az ügyészség kezdeményezi, vagy a bíróság elrendeli,

 

 

12.§.

 

Az egyesület vezetősége:

 1. A vezetőség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyesület bizottságainak folyamatos működéséről.
 2. A vezetőség elnöke az egyesület elnöke.
 3. Az egyesület elnökén, titkárán és gazdasági vezetőjén /pénztáros/ kívül a vezetőségnek 2 (kettő) tagja van, akik reszortfeladatokat látnak el. A vezetőség összlétszáma 5 (öt) fő.

 

 1. A vezetőség feladata:
 1. a közgyűlés időpontját kitűzi, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát,
 2. gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési kerettel, a költségvetés egyes rovatai között tételt átcsoportosíthat,
 3. javaslatot tesz a közgyűlésnek a Helyi Horgászrend /Házirend/ megváltoztatására,
 4. határoz a tagok felvétele, törlése tárgyában,
 5. meghatározza, hogy a vezetőség tagjai milyen szakfeladatot látnak el,
 6. a költségvetés keretében határoz egyes személyek tagdíjának mérséklésére, elenge­dése és más kedvezmény nyújtásáról,
 7. másodfokon eljár a választott tisztséget be nem töltő tagok fegyelmi ügyében,
 8. gazdálkodik az egyesület kezelésében lévő vízterületeken, azokat rendszeresen halasítja az Üzemterv előírásai szerint,
 9. szükség szerint dönt a horgászhelyeknek a tagok közötti elosztásáról,
 10. kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét halfogó versenyére, illetőleg más rendezvényére, megállapítja horgász-halfogó versenyeinek, rendezvényeinek időpontját, a verseny feltételeit, díjait, kijelöli bíráit és rendezőit,
 11. kinevezi, illetve szerződést köt az egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogot,
 12. a költségvetés keretében megállapítja az egyesület alkalmazottainak fizetését, melyet a közgyűlésnek kell jóváhagyni.
  1. A vezetőség évenként két alkalommal rendes ülést tart. Rendkívüli ülést kell tartani, ha ezt:
 1. a vezetőség tagjainak legalább egyharmada (1/3-a) az ülés céljának megjelölésével kéri,
 2. az egyesület elnöke szükségesnek tartja.
 3. a vezetőség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén megbízottja hívja össze és látja el az elnöki feladatokat.

 

 

13.§.

 

 1. Az egyesület elnöke:
 1. képviseli az egyesületet, illetve a vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti képviseletével,
 2. évente összehívja a közgyűlést és a vezetőség üléseit és azokon elnököl,
 3. ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett,
 4. a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol.
 1. Az elnököt munkájában a titkár segíti, akadályoztatása esetén megbízás alapján helyettesíti

 

 

 

14.§.

 

 1. Az egyesület titkára:
 1. segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában,
 2. előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket,
 3. gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség ülései jegyzőkönyvének vezetéséről,
 4. irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit,
 5. szervezi az egyesület rendezvényeit.

 

 

15.§.

 

 1. Az egyesület gazdasági vezetője:
 1. az egyesület gazdasági ügyeit intézi, az egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek és a vezetőségnek rendszeresen beszámol,
 2. a pénz és vagyonkezelésről okmányolt számadásokat vezet,
 3. az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget elkészíti és a vezetőség, majd a közgyűlés elé terjeszti.

 

 

16.§.

 

A felügyelő bizottság

 1. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. A felügyelő bizottságnak 3 (három) tagja van.
 2. A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség és a fegyelmi bizottság tagjai.
 3. A bizottság köteles ellenőrizni az egyesület költségvetésének, valamint a testületi szervek határozatának végrehajtását, továbbá a közgyűlés kivételével az egyesület minden szervének törvényes és alapszabályszerű működését, negyedévenként pedig a pénzkezelést, a bizonylati fegyelmet.
 4. Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot állapít meg, arról a vezetőséget, súlyosabb esetben a közgyűlést tájékoztatja. A bizottság ez irányú indítványa alapján a rendkívüli közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni.
 5. A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein.
 6. A bizottság munkaterv alapján dolgozik.

 

 

 

17.§.

 

A fegyelmi bizottság:

 1. A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. A bizottságnak 3 tagja van.
 2. A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség és a felügyelő bizottság tagjai.
 3. A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő  tagjainak fegyelmi ügyében.
 4. A bizottság eljárására az egyesület Fegyelmi Szabályzatának rendelkezései az útmutatók.
 5. első- és utolsó fokon eljár és dönt a választott tisztségviselők fegyelmi ügyeiben

 

 

18.§.

 

Az egyesület jogi személyisége és vagyona:

 1. Az egyesület jogi személy.
 2. Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és egyéb követelések alkotják.
 3. Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból, az egyesület kezelésében lévő vízterületekre kiadott területi engedélyek díjából, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből állnak.
 4. Az egyesület vagyonáért az egyesület felelős, tisztségviselői egyetemlegesen felelősek, de saját vagyonukkal nem felelnek!
 5. A jogutód nélküli megszűnést kivéve az egyesület vagyona nem osztható fel.
 6. A tagoknak az egyesülettel szemben fennálló kártérítési felelősségére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
 7. Az egyesületnek minden vagyona és jövedelme alapcéljait szolgálja a non-profit működés alapelvei szerint.

 

 

19.§.

 

Az elnöki és tisztségviselői megbízás megszűnése:

 1. Megszűnik az elnök és a tisztségviselők megbízatása:
 1. határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
 2. megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
 3. visszahívásával,
 4. lemondásával,
 5. halála esetén,
 6. cselekvőképességének tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
 7. a vele szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
 1. Visszahívást az egyesület tagjainak legalább 10 %-a, továbbá a Felügyelő Bizottság, vagy a Vezetőség írásban kezdeményezheti, a visszahívásról a Közgyűlés dönt.

 

 1. Az elnök, vagy a tisztségviselők tisztségükről bármikor lemondhatnak, azonban ha az egyesület működőképessége ezt szükségessé teszi, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az új elnök, illetve tisztségviselő megválasztása már ezt megelőzően megtörtént.

A lemondás hatályossá válásáig az elnök, illetve a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Ha a Felügyelő Bizottság tagja lemond, lemondó nyilatkozatát az egyesület elnökének kell benyújtania.

 

 

20. §.

 

Záró rendelkezések:

 1. Az egyesület, csak egyesületekkel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét.
 2. Az egyesület jogutód nélküli megszűnésének általános esetén túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:

a./ az egyesület megvalósította a célját, vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált   és új célt nem határoztak meg, vagy

b./ az egyesület tagjainak létszáma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 főt.

 1. Az egyesület megszűnése esetén fennmaradó vagyonáról a közgyűlés dönt.
 2. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott – ennek hiányában a nyilvántartó bíróság által kijelölt – az egyesület céljával megegyező, vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

(Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező, vagy hasonló cél megvalósítására létrejött azon közhasznú szervezet kaphatja meg, melyet az egyesület feloszlása miatt összehívott rendkívüli közgyűlés kijelöl)

 1. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy, ha az Alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg.

A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatával rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki.

A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

 1. Az egyesület működése felett az ügyészség – a „civil törvényben”, valamint a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel – az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol (Pest Megyei Főügyészség) A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági, vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.
 2. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról. valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (civil törvény) és a horgászatra vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Az Alapszabály módosításait és az azokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen Alapszabály szövegét az Egyesület közgyűlése a 2016. év január hónap 24. napján megtartott ülésén a 2016/1. számú határozatával fogadta el és 2016. január 24-én lépteti hatályba.

 

Záradék:

 

Alulírott Izsák Márton elnök, mint az egyesület törvényes képviselője a jelen nyilatkozatommal igazolom, hogy a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

Pilisvörösvár, 2016. január 24.

…………………………

Izsák Márton

elnök

lakcíme: Pilisvörösvár, Fő út 49.

anyja neve: Peller Teréz

                           

Előttünk, mint okirati tanúk előtt:

1.                                                                         2.

aláírás………………………………………                       aláírás………………………………………

név:          Halmschlager Márton                       név:          Horn Márton

lakóhely:  Pilisvörösvár, Petőfi u. 87/A.             lakóhely:  Pilisszántó, Tavasz u. 8.